© Siar Media 2012
Home News History Programme Contact
Naidheachdan Ionnsramaidean na Feise - Iasad-gu-Ceannach
Tha sinn toilichte innse gu bheil comas aig an Fheis a nist air doigh "iasad-gu-Ceannach" a ruith, 'se sin,  faodaidh òganach iasad ionnsramaid fhaighinn gus obair air aig an taigh, pàrant ma dh'fhaoidhte a'  paigheadh suim uidh- air n- uidh tro'n bhanc gach mios (Standing Order), gus am bi e uile-paighte. Tha an  uairsin an ionnsramaid leis an ò ganach. An sin cuiridh an Fheis an t-airgiod gu feum, gus tuilleadh  ionnsramaidean a cheannach. Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh, fòn 01871 810 088, neo air an  lion, gheibh thu i aig feisbharraigh@gmail.com