© Siar Media 2012
Fàilte gu Làrach-Lìn Fèis Bharraigh 9mh - 11mh dhan luchar 2012
Tha sinn a' dèanamh fiughair ri Fèis na bliadhna seo!  Gheibhear cothrom mar as àbhaist sgilean ùra eile ionnsachadh agus na measg bith  clas obair media, agus anns a' Chòmhlan Deugairean gheibh an òigridh cothrom air  eòlas fhaighinn air ceòl a chluichd ann an buidheann. Tha sinn dòchasach gum bi  mòran chloinne ag iarraidh gu Fèis Bheag agus Fèis Mheadhan (aois 4 gu 7). Bi  "còmhradh-is-cleas" uile ann an Gàidhlig, agus cuideachd gheibh a' chlann cothrom  toiseach-toisichidh a dhèanamh air ionnsramaidean-ciùil:- fidheall, clàrsach, meur-chlàr  agus druma. Mar nach eil gu leor an sin, tha ealain cuideachd air ainmeachadh mar  chuspair. Na gabh thu dragh, tha deagh thaghadh mar as àbhaist de cùraman againn air gach  oidhche!  Chòrd an Fhèis 2010 rinn, tha sinn an dòchas gum bi Fèis 2011 a cheart cho math!  Comataidh Fèis Bharraigh    
Home News History Programme Contact